Wednesday, January 5, 2011

2.2.2(iii) Impak Rebakan Bandar

2.2.2(iii) Impak Rebakan Bandar

Menurut OECD (2000), rebakan bandar boleh meninggalkan pelbagai impak negatif. Di antara yang kerap disebutkan adalah impak terhadap: penggunaan ruang hijau, kos pembangunan infrastruktur dan tenaga yang tinggi, meningkatnya pemisahan kehidupan sosial dan pembahagian fungsi guna tanah. Selanjutnya keperluan untuk melakukan perjalanan bergantung pada kenderaan persendirian dan sebagai impak adalah meningkatnya kesesakan lalu lintas, peningkatan penggunaan tenaga dan peningkatan pencemaran. Ini semua adalah berkait dengan rebakan bandar.

Bagi Wassmer (2005), banyaknya impak negatif pembinaan bandar dapat diarahkan kepada rebakan, tetapi rebakan juga memiliki kesan positif. Impak negatif, Dia menyebutkan: kereta dan efek pencemarannya, ruang terbuka kurang berfungsi, pencemaran udara dan air, hilangnya tanah pertanian, kena bayar cukai infrastruktur, kemiskinan yang kuat, pemisahan mengikut suku dan taraf ekonomi, kurangnya tenaga kerja, kesampaian dan sebagainya. Impak positif rebakan bandar pula termasuklah meningkatnya kepuasan terhadap tempat hunian di luar bandar, perjalanan dengan kereta yang menggembirakan, pengisian tanah bercorak “lompat-katak”, tingkat insiden jenayah rendah dan kemudahan sosial dan komuniti di pinggir bandar menjadi lebih baik.

Glaeser et al. (2003) menganalisa impak rebakan dalam konteks kesesakan lalu lintas, impak persekitaran, kos infrastruktur dan sosial. Dia menyimpulkan bahawa kereta menimbulkan kesesakan dan pencemaran persekitaran. Bagaimana pun kerana adanya disentralisasi pekerjaan, masalah pencemaran adalah berkurang di pusat bandar. Ketika masyarakat berpindah dari zon teras di pusat ke tepi bandar, pengulang-alik menempuh jarak lebih jauh sehingga pencemaran udara semakin luas. Rebakan pada tahap awal terjadi di bandar dengan menggunakan tanah yang tidak terbangun. Tetapi kemudiannya kerana bekalan tanah di bandar yang terbatas, rebakan bandar melampaui sempadan bandar sehingga sebahagian melempah ke kawasan pinggir dan luar bandar. Mereka selanjutnya menjelaskan bahawa pengaruh faktor luar terhadap rebakan bandar menurun seiring dengan waktu dan jarak perjalanan. Lebih daripada itu, pengelompokan ekonomi dapat mengurangi rebakan dan menghalangi produktiviti secara keseluruhan. Bagaimana pun ini adalah kes di Amerika yang berbeza dengan tempat lain. Rebakan bandar berbeza secara asas dengan produktiviti. Impak negatif rebakan yang sebenar adalah pada keadaan sosial. Proses pengasingan memainkan peranan utama dalam mewujudkan jurang pemisahan sosial terutamanya antara penghuni bandar yang memiliki kereta dan tinggal di sub-bandar dengan penghuni yang tidak memiliki kereta justeru itu cenderung untuk tinggal berhampiran dengan pusat bandar.

Darjah interaksi sosial di kawasan rebakan adalah menurun (Putnam 1995). Dengan kata lain kawasan sub-bandar secara fizikal bukanlah berbentuk bandar, tetapi secara fungsi telah membentuk bandar. Dia memberikan kritik terhadap rebakan bahawa keanekaan sosial dan budaya masyarakat di sub-bandar lebih tinggi berbanding yang di bandar.

Akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan bandar menurut Putnam (1995) adalah adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi bandar ke daerah pinggiran bandar (urban fringe) yang disebut dengan proses perambatan kenampakan fizikal bandar ke arah luar (rebakan bandar). Akibat selanjutnya ialah daerah pinggiran bandar akan mengalami proses transformasi ruang berupa proses pemampatan petempatan melalui peningkatan kepadatan penduduk dan transformasi sosial ekonomi sebagai dampak lebih lanjut dari proses transformasi ruang. Proses pemadatan petempatan yang terjadi di daerah pinggiran bandar merupakan realisasi dari meningkatnya keperluan akan ruang di daerah bandar.

Impak rebakan bandar seterusnya adalah semakin berkurangnya tanah pertanian yang subur dan produktif sehingga mengancam kemampuan mencukupi bahan makanan dari dalam negara sendiri kerana terjadi perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi tanah terbangun. Di samping itu rebakan bandar yang tidak terkendali (unmanaged growth) menyebabkan morfologi bandar yang tidak teratur, kawasan sesak (slum). Kewujudan slum merupakan fenomena yang biasa terjadi di bandar dan terkait dengan kebijakan pengelola bandar yang berkurang. Dengan perkataan lain, upaya pembangunan bandar terkait dengan terjadinya kegagalan pembangunan bandar sehingga menyebabkan terjadi jurang pembangunan pelbagai kemudahan antara kawasan di pusat bandar mahu pun pinggirannya. Rebakan yang tidak terkendali juga kerap membawa kepada permintaan yang besar terhadap perkhidmatan bandar, cukai yang tinggi dan hilangnya ciri desa yang dijumpai pada wilayah berkenaan untuk pertama kali (Ecocity Cleveland 2006). Menurut Schmitt (2002), rebakan yang tidak terkendali cukup berbahaya. Ciri rebakan tidak terkendali menurut beliau adalah pemilihan lokasi secara salah atau menggunakan tanah secara salah. Ciri ini ditambahkan oleh Holmes (2008) dengan menyatakan bahawa ciri rebakan bandar tidak terkendali ditandai oleh munculnya masalah sosial dan ekonomi di bandar.


Kesan seterusnya ialah pemilihan lokasi tempat kediaman di pinggiran bandar oleh penduduk yang sebelumnya menempati kawasan teras bandar dengan andaian bahawa harga tanah di pinggir bandar lebih murah dan keadaan udaranya masih segar. Penduduk yang asalnya menyewa rumah, dengan semakin meningkatnya pendapatan sebahagian penduduk memilih lokasi tinggal di luar bandar agar memiliki rumah sendiri. Sebahagian penduduk yang berpenghasilan rendah pula terpaksa menempati kawasan pinggir bandar dengan rumah yang lebih ringkas sempit dan kumuh. Sebahagian penduduk terpaksa tinggal di daerah dataran dan bukit. Bukit yang seharusnya menjadi kawasan tadahan hujan dijadikan sebagai petempatan sebagai akibat kekurangan tanah di pusat bandar. Dampak yang terjadi adalah air larian permukaan (surface run off) semakin tinggi dan turunnya resapan (infiltrasi), semakin banyak vegetasi yang hilang sehingga udara semakin panas. Selanjutnya air tanah menurun kapasiti. Pada sisi lain dituntut perlunya penegakan undang-undang (polisi) bagi pengelola bandar sehingga rebakan bandar sejalan dengan rencana yang disusun. Kampung berubah menjadi pekan kemudian bandar. Rebakan bandar terkait pula dengan perencana dan penentu polisi (Frenkel et al. 2008).

2.2.2(ii) Ciri Rebakan Bandar

2.2.2(ii) Ciri Rebakan Bandar

Rebakan bandar dapat dikesan sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui perubahan guna tanah. Burchell et al. (1998) menjelaskan bahawa ciri rebakan bandar ada dua iaitu pembinaan perumahan kepadatan rendah yang menyerak ke pinggir; dan pembangunan bukan perumahan termasuk perniagaan dan industri yang menyerak ke pinggir. Corak pembangunan guna tanah yang menyerak ke pinggir adalah ciri asas proses rebakan bandar.

Selanjutnya Burchell et al. (1998) menjelaskan bahawa terdapat tiga ciri rebakan bandar yang ketara: pertama rebakan bandar dengan pola kepadatan hunian rendah, pembangunan baru ke arah luar tidak terbatas dan terjadi pemisahan fungsi ruang melalui aturan sistem zon. Ciri rebakan kedua adalah bentuk pembangunan bandar yang lompat-katak (leap frog) ditandai dengan adanya perancangan pembangunan yang bersifat disentralisasi dan pemilikan kenderaan persendirian yang dominan. Disamping itu kerana polisi dan kemampuan kewangan kerajaan tempatan yang berbeza menyebabkan pembangunan bandar terjadi secara lompat katak (tidak terjadi secara kompak). Ciri ketiga rebakan adalah pembangunan berjalur (ribbon) yang ditandai adanya aktiviti perniagaan sepanjang jalan utama.

Menurut Franz et al. (t.th.), ciri rebakan meliputi elemen seperti faktor, corak dan impak yang membimbangkan. Kesemua elemen tersebut sukar dibezakan. Galster et al. (2001) dan Knaap et al. (2005) pula membahagikan ciri rebakan kepada lapan ukuran iaitu (1) kepadatan diukur daripada unit rumah mahu pun guna tenaga terhadap tanah terbangun, (2) keberterusan: nisbah kawasan terbangun terhadap jumlah kawasan metropolitan, (3) konsentrasi: dinyatakan dalam tiga cara iaitu peratus kepadatan tinggi terhadap semua grid pada tanah terbangun, koefisien variasi kepadatan grid dan delta indeks ketaksamaan iaitu luas taburan unit rumah atau pekerja terhadap taburan yang seragam, (4) kelompok (cluster): dihitung berdasarkan kepadatan tiap blok grid dan sebahagian blok di dalamnya, (5) pemusatan (centrality): dihitung dengan dua cara iaitu jarak rata-rata unit rumah atau pekerja daripada pusat bandar. Indeks pemusatan merupakan peratus kumulatif jumlah unit rumah atau pekerja dalam bentuk lingkaran daripada pusat bandar, (6) inti: diukur dalam dua cara iaitu jumlah node dan jumlah unit rumah di kawasan inti kepadatan tinggi dinyatakan dalam bentuk peratus mahu pun jumlah seluruh inti bandar. Ilustrasi batas kawasan bandar adalah ciri pola pembangunan berinti satu (mobukanuclear), (7) penggunaan campuran: rata-rata kepadatan satu jenis una tanah dalam kawasan sebahagian guna tanah, (8) kedekatan (proximity): diukur daripada rata-rata jarak yang sama di antara guna tanah berbeza. Dilihat dari ciri bentuk, rebakan bandar dapat dibahagi kepada tiga iaitu rebakan berkepadatan rendah dan berterusan, penyerakan secara riben dan penyerakan jenis melompat (Ahris Yaakup et al. 2008).

Kajian tentang ciri rebakan bandar banyak dilakukan di luar negara. Antara yang terkini adalah kajian oleh Terzi dan Kaya (2008) yang melakukan penyelidikan dengan tema Analisis Pola Rebakan Bandar Fractal Geometri: Kes Wilayah Metropolitan Istanbul. Kata “fractal” berasal dari kata “frangere” yang bererti “pecah”, tujuannya untuk mencipta/menyatukan serpihan tak sebentuk. Kajian ini melihat dan mengukur rebakan di masing-masing tahap daerah dan mengintegrasikannya dengan indeks rebakan, kepadatan dan faktor kedekatan. Data yang digunakan adalah imej selama enam tempoh waktu iaitu antara tahun 1975 dan tahun 2005. Kemudian bentuk bandar Istanbul diukur menggunakan analisis fractal bagi tempoh terjadi rebakan bandar yang dinamis. Terzi dan Kaya (2008) menyimpulkan bahawa ukuran fractal bentuk bandar Istambul adalah berkorelasi positif dengan indeks rebakan bandar ketika bentuk perkembangan bandar cenderung untuk bertumpu ke satu tempat (sentralistik). Namun begitu, hubungan antara nilai fractal dengan nilai index rebakan bandar didapati negatif apabila bentuk bandar berubah dari bertumpu ke satu tempat kepada semi-linier. Menurut mereka lagi indeks rebakan bandar merupakan fungsi nisbah terpiawai nilai kepadatan dan kedekatan penduduk suatu kawasan dengan jumlah nilai terpiawai jarak geografi sebuah kawasan ke pusat perniagaan tengah bandar (CBD) yang primer dan sekunder. Nilai fractal geometri dapat dihitung dengan melihat hubungan antara angka alam dan jumlah grid. Atau dapat juga dihitung menggunakan perisian “HarFa” iaitu perisian yang dikembangkan oleh Martin Nezadal and Oldrich Zmeskal, Brno University of Technology, Institute of Physical and Applied Chemistry.

Ciri rebakan bandar dapat dikenali dengan menggunakan sistem maklumat geografi (GIS). Di Malaysia, kajian tentang aplikasi GIS bagi mengesan perkembangan bandar turut dilakukan misalnya oleh Ahris et al. (2003). Mereka mengkaji GIS sebagai alat untuk mengawas pembangunan bandar di wilayah metropolitan Lembah Klang, Semenanjung Malaysia. Kajian bertujuan untuk mengenal pasti kemunculan pola guna tanah bandar dan kaitannya dengan pekerjaan, petempatan dan penduduk. Perolehan data melalui analisis GIS dapat membantu mengenalpasti isu-isu seperti kesesakan lalu lintas, kualiti perancangan dan proses pembuatan keputusan. Kajiannya lebih fokus pada penyediaan data dasar yang berkualiti untuk perancangan.

2.2.2 Faktor, Ciri dan Impak Rebakan Bandar

Literatur mengenai rebakan bandar membingungkan dari segi faktor penyebab, ciri-ciri dan impak rebakan bandar (Galsters 2001). Ini kerana, menurut beliau lagi, ketiga-tiga elemen faktor, ciri dan impak tidak dapat dijelaskan secara bersama-sama sebagai satu konsep. Padahal menurut Small (2000), sukar untuk memperoleh penyelesaian rebakan bandar tanpa mengetahui penyebab rebakan. Demikian juga perlu mengetahui faktor-faktor rebakan sebelum mengetahui impak yang ditimbulkan oleh rebakan. Berkait dengan itu, perbincangan berikut menjelaskan ketiga hal tersebut.

2.2.2(i) Faktor Penyebab Berlakunya Rebakan Bandar

Menurut Siendentop (dalam Franz et al. t.th.) penyebab rebakan bandar ada dua: pertama kerana permintaan terhadap tanah bandar. Kekuatan pendorongnya adalah penggunaan tanah untuk isi rumah, syarikat dan kegunaan awam. Faktor seperti pendapatan, kekayaan dan penggunaan kereta untuk penyediaan kerangka dan pilihan lokasi ditentukan berdasarkan pertimbangan pasaran iaitu dari segi kesan utiliti dan kos; kedua, kerana sistem perancangan ruang kawasan. Bantuan lazimnya diberi kepada kawasan yang penduduknya berkepadatan rendah, khususnya di kawasan sub bandar. Bantuan kewangan awam diberikan bagi pembinaan infrastruktur. Hal ini telah menggalakkan terjadinya rebakan bandar. Berdasarkan pandangan ini perancangan bandar adalah faktor penyebab utama rebakan.

Secara konseptual, Franz et al (t.th.) berpendapat bahawa pandangan permintaan terhadap tanah bandar berkait dengan “monocentric model” atau model pusat tunggal. Dalam model ini, central business district atau kawasan pusat perniagaan (KPP) adalah pusat bandar dan letakan tempat pelbagai interaksi yang bersesuaian seperti pusat pemerintahan dan perniagaan. Sedangkan isi rumah dan sebahagian juga peniaga lain memilih letakan optimum di bahagian tepi luar batas zon teras. Hal ini kerana kos pengangkutan yang masih rendah menuju ke KPP serta pelbagai bentuk kemudahan awam di zon pinggir lebih kurang sama dengan yang terdapat di KPP. Hal ini merupakan awal terjadinya rebakan kerana munculnya petempatan dan perniagaan di pinggiran luar zon teras (suburbia).

Selanjutnya Franz et al., (t.th.) pula berpendapat bahawa rebakan dapat meningkat kerana tiga faktor iaitu kos pengangkutan murah, pendapatan penduduk meningkat dan peningkatan jumlah penduduk. Dua faktor pertama memberikan kesan yang sama terhadap rebakan bandar. Kos pengangkutan murah menyebabkan penduduk lebih memilih tinggal di kawasan pinggiran sehingga terjadi peningkatan keperluan terhadap tanah di pinggiran. Tingginya keperluan isi rumah terhadap tanah di luar zon teras akan menyebabkan para komuter (pengulang-alik) terpaksa menempuh jarak lebih jauh sehingga jumlah dan kepadatan penduduk di KPP menurun atau perkembangan penduduk kecil. Sebaliknya terjadi peningkatan jumlah penduduk di luar KPP. Peningkatan pertambahan penduduk di luar bandar lebih besar berbanding dengan zon KPP merupakan kesan terjadinya rebakan bandar dan memunculkan bandar dengan banyak sub-pusat baru atau polycentric.

Sementara model pusat tunggal berandaian satu pusat, dalam versi polycentric model atau model pusat banyak, faktor pendorong rebakan adalah terciptanya sub pusat baru dan sub pusat baru ini terus berkembang sehingga ke tepi luar bandar. Beberapa proses pemisahan sosial kerap terjadi berkait dengan rebakan. Jurang kaya dan miskin kerap dijumpai di kawasan rebakan memunculkan perbezaan pula dalam hal perilaku pengangkutan. Dalam model pusat tunggal mahupun banyak, isi rumah dengan pendapatan tinggi (kaya) akan memilih letakan rumah pada jarak yang jauh dari KPP berbanding isi rumah berpendapatan rendah (miskin). Ini kerana mereka mampu membelanjakan lebih banyak wang untuk pengangkutan ke KPP. Kesan ini juga didorong oleh lebih rendahnya harga tanah di pinggiran bandar.

Sarjana lain, Frenkel et al. (2008) pula mendapati bahawa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya rebakan bandar adalah peningkatan taraf hidup, isi rumah bandar yang telah mengalami peningkatan taraf hidup cenderung untuk memilih daerah yang berkepadatan penduduk rendah bagi tujuan memiliki hartanah rumah kediaman yang lebih selesa untuk keluarga. Faktor lain pula termasuklah perubahan iklim kerana perubahan topografi bandar, perubahan polisi awam yang menggalakkan desentralisasi aktiviti ekonomi di KPP, perubahan akses jalan raya, dan interaksi dalaman bandar yang kompleks sehingga memerlukan pembangunan semula bandar. Semua ini menjadi pendorong pergerakan penduduk ke pinggir bandar.

Pergerakan penduduk mengikut rumah kediaman dijelaskan dalam Rajah 2.1. Keputusan ini rumah untuk berpindah merupakan salah satu punca rebakan bandar. Tidak semua orang berpindah tempat tinggal, perkara ini berlaku kerana ada dua kekuatan yang mempengaruhi keputusan pindah iaitu kekuatan dalaman: mengenai keperluan dan harapan isi rumah serta kekuatan luaran berupa ciri persekitaran kejiranan, rumah dan lokasi relatif mengikut ruang bandar (misalkan strategis atau tidak).Rajah 2.1 Model proses keputusan pemilihan lokasi petempatan
Sumber: Brown dan Moore 1971 dalam Northam (1979)

Urban sprawl characteristics

Ciri rebakan bandar/pemekaran kota dapat klik disini.

Rebakan bandar sebab dan akibat

Kesan rebakan bandar terhadap ruang dan masyarakat di Turkey

Konsep dan model rebakan bandar

Friday, May 28, 2010

Akibat Pemahaman dan Pengamalan agama kurang:

Dalam sehari 24 kes aduan perceraian dan 8 kes perceraian


Menurut rekod Jabatan Agama Islam Selangor, jumlah aduan rumahtangga sepanjang tahun 2000 hingga 2008 ialah berjumlah 81,115 kes iaitu jumlah yang dilihat sangat tinggi, dengan purata sehari 24 aduan kes. Malah dalam tempoh yang sama pasangan yang telah bercerai direkodkan berjumlah 26,421 pasangan dengan purata 8 kes perceraian sehari. Gambaran dari fakta ini jelas membuktikan bahawa betapa rapuhnya Institusi Perkahwinan Umat Islam pada masa kini. Dilihat dari rekod ini timbullah pelbagai persoalan, di manakah sebenar kebahagiaan dalam sebuah kehidupan perkahwinan.

Daripada Abu Hurairah RA berkata: "Orang yang beriman yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang paling baik diantara kamu ialah orang yang paling baik ahlaknya terhadap isterinya".
(H.R. Tarmizi)

Sumber: http://www.jais.gov.my (28 Mei 2010)

Penulis:
http://www.mrosul.blogspot.com/

Tuesday, May 4, 2010

Bukit Jugra

Bukit ini terletak di Mukim Jugra, Daerah Kuala Langat berjarak sekitar 10 km ke Pekan Banting (Teluk Datuk). Menurut sejarah, Jugra adalah nama wira di kawasan ini dan kerana jasa-jasanya kemudian diabadikan sebagai nama bukit. Bukit ini dipilih sebagai tema tulisan kerana memiliki keunikan tersendiri berbanding tempat lain. Beberapa kelainan meliputi tempat yang tinggi dimanfaatkan untuk wisata sekaligus pejabat. Pemandangan dari atas bukit boleh melihat Pantai dan Muara Sungai Langat.

Gambar View dari atas Bukit Jugra

Petang hari ramai masyarakat melakukan sukan jalan kaki dan lari dari kaki bukit ke atas sejauh lebih kurang 2 km. Di puncak bukit terdapat rumah api pada ketinggian 146 m dari muka laut dan menara setinggi 25 meter sebagai tanda bagi isyarat lampu pelayaran laut. Di sampingnya terdapat Balai Cerap untuk aktiviti cerapan rasmi dan bulanan dijalankan. Ia dimanfaatkan sebagai pusat latihan ilmu falak Negeri Selangor. Bukit Jugra juga digunakan untuk Parangliding antara bangsa. Paranglide merupakan sejenis sukan terbang bebas yang dilancarkan dengan kaki, dimana pemandu duduk dalam tempat duduk dan tergantung di bawah sayap macam layang-layang.

Gambar Rumah Api Bukit Jugra

Bukit Jugra merupakan kawasan hutan simpan (Simpanan Hutan Dara atau Hutan Simpanan Kekal) yang dilarang masuk bagi siapa sahaja tanpa kebenaran. Hutan ini merupakan kawasan yang memiliki nilai pemeliharaan yang tinggi. Kita boleh menikmati hutan tersebut sehingga penghujung jalan sehingga sampai di tempat bangunan Pasukan Khas TUDM (Tentera Udara Diraja Malaysia) Skuadron Sayap Tempur.

Gambar Hutan Simpan Kekal Bukit Jugra

Pada bahagian kaki bukit, tampak prasasti Perigi Lama Jugra Kuala Langat. Perigi ini ditemukan Arkeolog pada November 2001 dan dipercayai digunakan sebagai sumber air masyarakat pada masa dahulu. Ditempat ini dijumpai tembok dinding batu, serpihan seramik, tembikar, porselin dan logam. Untuk keselamatan tempat ini diberi pagar untuk menghindari pengusikan kawasan ini oleh orang yang tidak kompeten.

Gambar Perigi Lama Jugra

Kampung Bukit Jugra – seperti halnya kampung yang jauh dari pekan atau bandar – masih sepi tidak banyak mengalami perubahan meskipun jalan, air, api dan telepon sudah ada sejak tahun 1980-an. Sepanjang jalan di kaki Bukit Jugra ditemui sedikit sekali rumah, itupun saling berjauhan dan dua rumah sudah tampak kosong tidak berpenghuni lagi. Meskipun tidak diminati sebagai tempat tinggal, harga tanahnya masih tinggi. Selama tahun 1980 sehingga semasa tidak terjadi jenayah baik pecah rumah, curi-curi, rompak atau samun dan rogol. Penagih dadah dan met-rempit jarang-jarang ditemui. Sedikitnya orang di Kampung Bukit Jugra menyebabkan seorang ibu suri rumah apabila jumpa jiran biasanya di sekolah iaitu sambil menghantar anak sekolah ke Kampung Permatang Pasir berjarak sekitar 5 Km. Tidak ada aktiviti gotong royong, rondaan keselamatan, ceramah agama dan parti politik yang diikuti oleh ketua isi rumah yang ditemui pada 17 April 2010 tersebut.

Gambar Kampung Bukit Jugra

Oleh Mochamad Rosul

http://mrosul.blogspot.com

Wednesday, April 21, 2010

Pantai Morib dan Kelanang Ramai Pengunjung

Hari Ahad, 18 April 2010 nampak Pantai Kelanang dan Morib dikunjungi ramai wisatawan. Pantai ini terletak di bahagian selatan Negeri Selangor, Daerah Kuala Langat, Mukim Morib dan Kelanang. Berbeza dengan pantai Gold Coast Sepang, pantai ini bercirikan pantai lumpur sebagai tempat tumbuh tanaman bakau (mangrove) serta memiliki pantai yang sangat landai dengan view kapal berlabuh.

Daya tarik

Ramainya pengunjung kerana disamping hari cuti kerja dan sekolah, juga didukung oleh pelbagai daya tarik kemudahan awam obyek wisata dan akses transportasi seperti jalan yang mudah dijangkau. Jaraknya kurang lebih 10 km daripada Pekan Banting atau waktu kurang daripada 30 minit. Dari kejauhan tampak kapal besar sedang berlabuh di tengah laut ikut menambah indahnya pemandangan dari pantai.
Potensi yang dimiliki adalah playground untuk kanak-kanak disertai alat permainan, tanah perkemahan, gazebo untuk duduk-duduk, kedai makan dan souvenir serta tempat parking. Mangrove juga menjadikan obyek wisata menjadi lebih sejuk dan menarik. Daun sebagai penghasil oksigen menjadikan tempat ini selesa sebagai tempat berkemah, makan bersama keluarga atau kawan maupun tempat bermain. Pengunjung boleh juga menikmati pemandangan sepanjang pantai Kelanang sehingga Morib bahkan sampai ke Sepang dengan menyusuri jalan yang dibina berhampiran pantai.

Playground sebagai daya tarik wisata
Masalah
Masalah utama adalah tidak adanya sistem angkutan awam menuju obyek wisata. Selama ini wisatawan mengandalkan angkutan kenderaan pribadi. Dengan kata lain masyarakat yang memiliki kenderaan sahaja atau sewa kenderaan yang boleh masuk kawasan pantai. Kalau sistem angkutan awam ini ada, boleh memudahkan masyarakat awam pergi jalan-jalan lebih ramai lagi, disamping memudahkan penduduk di Morib mahupun Kelanang bepergian lebih jimat.
Beberapa tanaman bakau tampak sudah mati, mungkin oleh sebab tiadanya suplai air tawar daripada darat atau kerana tiadanya kepedulian pengelola obyek wisata. Bekas tanaman mangrove yang telah mati masih tampak di gisik pantai. Sebenarnya mangrove ini berfungsi sebagai penahan gelombang dan mempertahankan kadar keasaman air. Itulah sebabnya beberapa pantai barat semenanjung Malaysia yang memiliki mangrove, rumah penduduk dan masyarakat lebih selamat berbanding yang pantainya tidak memiliki mangrove.
Potensi nelayan tidak dimanfaatkan sebagai obyek wisata. Hasil tangkapan ikan nelayan tidak diekspos untuk wisata padahal dijumpai ramai nelayan bersama perkumpulan nelayan. Pelancong tidak dapat membeli ikan atau membakar ikan yang dibeli dari langsung nelayan. Nelayan masih belum menjadi bagian obyek wisata pantai melainkan berasingan dalam sistem kepariwisataan pantai.
Aktiviti pengunjung yang terbatas oleh sebab jenis pantainya yang berlumpur tidak memungkinkan atraksi pantai lebih banyak. Demikian juga aktiviti nelayan juga terbatas kerana pengaruh pasang surut air laut dan lumpur. Itulah sebab mengapa pembinaan kea rah laut kurang berkesan berbanding kea rah darat.

Ketika pantai surut nelayan tidak dapat ke laut

Patut dipertahankan

Tiket masuk masuk percuma adalah antara perkara yang perlu dipertahankan. Disamping itu perlu mengekalkan keberadaan mangrove sebagai wisata pendidikan. Akses yang mudah ke obyek wisata serta menjaga tetap terpeliharanya pelbagai kemudahan awam daripada kerosakan. Ekosistem mangrove perlu dikekalkan sebagai obyek wisata khas pantai Morib dan Kelanang yang berbeza dengan pantai yang lain.
Mangrove perlu kekal sebagai ciri khas pantai Morib dan Kelanang


Post by Mochamad Rosul
http://mrosul.blogspot.com/

Wednesday, April 14, 2010

Perubahan Agama Orang Asli

Ada dua hal paling tidak akan dihurai dalam tulisan ini: pertama tentang etnik atau kaum atau suku dan kedua tentang agama atau kepercayaan. Dua hal tersebut berbeza satu dengan lainnya tetapi memiliki kaitan. Dalam perkembangan waktu, agama kaum orang asli tidak selalu berdasarkan agama nenek moyangnya mengingat mereka berinteraksi dengan kaum yang lain, sebahagian pindah ke lain agama. Tak dapat disangkal juga sebahagian yang lain tetap memilih agama nenek moyang.

Kehidupan masyarakat beragama sebahagian menyebut ugama pada masa kini sedang mendapatkan tekanan di tengah kehidupan moden yang lebih mengutamakan materi berbanding rohani. Demikian juga agama orang asli sebahagian telah berubah dan sebahagian lain masih kekal dengan agama nenek moyang. Tentu hal ini berdasarkan atas pertimbangan yang dimiliki masing-masing individu sehingga pindah agama. Sebahagian orang asli sendiri menyebut dirinya tidak beragama kerana memang tidak ada kitab yang dijadikan mereka sebagai pegangan kecuali adat turun menurun yang terus diwariskan melalui tingkah laku hidup harian kepada anak cucu.

Aktiviti beragama orang asli di samping berdasarkan apa yang dilihat dan diajarkan oleh nenek moyang, ibadahnya didasarkan pada waktu-waktu tertentu seperti momentum tahun baru Masihi. Pada masa tersebut diam di rumah atau pergi ke pantai untuk merenung dan berdoa kepada sang pencipta.

Hal menarik adalah tentang agama yang dipilih oleh anak mereka. Anak yang telah besar kemudian sekolah di sekolah kebangsaan dan memeluk agama (sebut saja Islam) yang berbeza dengan agama kedua ibu bapa. Anak-anak mereka diajarkan kursus Agama Islam dan mempraktikkannya di sekolah sehingga lebih mengenal agama Islam. Solat kemudian dilakukan di rumah dan surau dekat tempat tinggal. Kedua ibu bapa juga membolehkan anaknya melakukan solat. Walau demikian sebahagian anak lain masih kekal memilih agama nenek moyang. Anak yang kekal beragama nenek moyang setelah dewasa juga menikah dengan orang yang seagama.

Surau di kalangan kaum orang asli menjadi fenomena menarik kerana berdiri di wilayah kaum di mana terjadi masa transisi daripada agama nenek moyang menjadi agama lain. Tidak adanya penolakan berdirinya surau serta anak dibolehkan memakmurkan surau merupakan pertanda baik toleransi hidup beragama kaum orang asli.

Meskipun satu rumah berbeza agama (agama nenek moyang dan agama Islam misalnya) tetapi nampak kedua ibu bapa sangat toleran terhadap kehidupan beragama anak-anaknya. Mereka mengamati kehidupan beragama anak bahkan sebahagian yang lain menjadi tertarik untuk beragama Islam kerana anaknya. Dalam kenyataan sebahagian ibu bapa berubah agama menjadi Islam. Selama survey saya melihat bahawa orang asli memiliki pandangan terhadap toleransi kehidupan agama demikian tinggi. Dia menyampaikan bahawa membiarkan anaknya mengaji, zikir, solat di rumah.

Perubahan agama tidak kemudian merubah status sebagai orang asli. Tetap sahaja mereka menjadi orang asli Malaysia tetapi dengan agama baru iaitu Islam. Ketika menjadi Islam anak-anak mereka kemudian menjadi beragama Islam. Itulah sebabnya dapat dijumpai surau di kampung orang asli untuk melayan mereka yang beragam Islam. Ini ertinya bahawa perubahan agama ternyata tidak merubah status kaum. (Sumber: survey 13, 20, 21 Mac 2010).

Penulis,
Mochamad Rosul
http://mrosul.blogspot.com